هفته ملی کودک گرامی باد
هفته ملی کودک گرامی باد

انجمن بین المللی کودکان سازمان ملل (یونیسف) در 66سال قبل، روز ۸ اکتبر را روز جهانی کودک نام گذاری کرد. این روز، روزی برای یادبود کودکی و حمایت از حقوق کودکان گر

ادامه