روز جهانی معلول گرامی باد.

ترافیک بود، نگاه به خیابان کردم و تصمیم گرفتم باقیمانده مسیرم را پیاده بروم.
از تاکسی پیاده شدم و وارد پیاده رو شدم. در مسیر هر بار مجبور بودم بخاطر بسته بودن یا مانع ها از پیاده رو خارج شوم و به خیابان بروم و دوباره به پیاده رو برگردم.
با خودم فکر می کردم اگر یک معلول بخواهد در پیاده رو تردد کند چکار باید کند. خیابان ها و محل های تردد برای معلولین و نابینایان مناسب سازی نشده است و این اقلیت بزرگ چقدر مظلومند.
روز جهانی معلول گرامی باد.

پیام بگذارید