روز دختر

روز دختر
عشق، امید و لبخند خاصیت توست.

تویی که به خانواده بچه های آسمان معنا و رنگ و بو داده ای،  تویی که با حرف های شیرین و دلبری کردن هایت، حال خوب را به همه هدیه میدهی.

بچه های آسمان چقدر خوشبخت است که میزبان دختران زیبا و معصومی همچون شماست.

روزتان مبارک دختران بچه های آسمان 

پیام بگذارید