روز خبرنگار گرامی باد.

امروز هفدهم مرداد، روز شما خبرنگاران دلسوز است.
شماهایی که نماد تعهد و آگاهی بخشی هستید.
شماهایی که با شجاعت به دل خطر می روید و با وجود برخی از سختی ها با امید و عشق به فعالیت خود ادامه می دهید.شماهایی که در این روزهای بحرانی با وجود ویروس کرونا بدون در نظر گرفتن جانِ خود به بیمارستان ها رفتید تا حرفِ بیماران را به ما برسانید.
شما اهالی قلم سرشار از عشق و انرژی اید، پس قطعا روزی که به نام شماست مبارک است.
موسسه خیریه بچه های آسمان برایتان موفقیت و سربلندی آرزومند است.

پیام بگذارید