سی و یکم شهریور روز صلح

سی و یکم شهریور به روز صلح اختصاص دارد.
صلح یک آرمان جهانی تلقی میشود و زیباست
ماهیت این زیبایی داشتن وحدت همزمان باوجود تفاوت هاست.
صلح نوید بخش پایان هرتاریکی است. بیایید عشق ، صلح و خنده را به یکدیگر هدیه دهیم تا همیشه درآرامش باشیم.
آرامش وصلح  نعمتی است ازسوی خداوند،بچه های آسمان قدردان این نعمت بزرگ هستند.

پیام بگذارید