برگزاری کارگاه مهارت های فردی

برگزاری کارگاه مهارت های فردی در موسسه نگهداری و توانبخشی بچه های آسمان
کارگاه مهارت های فردی با تدریس دکتر مهرداد نظری جامعه شناس و عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در دو جلسه مجزا برگزار گردید. کارگاه مهروزی و عشق خلاق با هدف ارتقاء مهارت های فردی با رعایت پرتوکل های بهداشتی و با رعایت فاصله فیزیکی برگزار گردید.

برگزاری کارگاه مهارت های فردی در موسسه نگهداری و توانبخشی بچه های آسمان

برگزاری کارگاه مهارت های فردی در موسسه نگهداری و توانبخشی بچه های آسمان

پیام بگذارید