درگذشت مرحوم حسن توفیق کاریکاتوریست

شاید زیباترین توصیف را درباره نشریه توفیق و مرحوم حسن توفیق کاریکاتوریست، آقای جمال زاده نویسنده معاصر بکار برد
 "آئینه ای که در آن چهره عامیانه معشوقه(زبان فارسی ) پیدا بود.
یادش گرامی و روحش شاد
حسن توفیق کاريكاتوريست

پیام بگذارید