اطلاعیه

نظر به دستور سازمان بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی برنامه نشست تخصصی با عنوان (( پاسخگویی اجتماعی معلولیت چالشها و راهکارها)) کنسل اعلام می گردد. لذا این نشست به زمان دیگری محول شده است.
 

پیام بگذارید