ايران من عاشقانه دوستت داريم

دلمان خوش است به هر بهانه ای که خوشی هایمان را به رخ بکشیم.
دلمان خوش است به گرمی غرور ملی مان که فریاد بزنیم ایران من عاشقانه دوستت داریم.
ایران من ای مرز پر گوهر
دور از تو اندیشه ی بدان
پاینده مانی و جاودان

کمک به خیریه

ایران من دوستت دارم

موسسه خیریه و توانبخشی بچه های آسمان

پیام بگذارید