روز جهانی نابینایان

گوشه حیاط درخت خرمالوی بزرگی بود.
مادر بزرگ می گفت : یک بار امتحان کن!!! رنگنش نارنجیست.
اگرچه مزه اش در آخر گس می شود ولی حتما عاشقش می شوی. فرزندم خرمالوهای نارنجی رنگ پاییزند.
سالها گذشت و مادر بزرگ از دنیا رفته است و من هیچ وقت نفهمیدم رنگ نارنجی و پاییز را !!!
فقط بیشتر، عاشق خرمالوشده ام چون مرا به یاد مادربزرگ، پاییز و رنگ نارنجی می اندازد.
تقدیم به نابینایان موسسه خیریه بچه های آسمان
بیست و سوم مهر ماه روز جهانی عصای سفید (نابینایان) گرامی باد.

پیام بگذارید