سنگ طرح ابر

سنگ نقاشی طرح ابر

سنگ طرح شمع

سنگ نقاشی طرح شمع

سنگ طرح بادبادک

سنگ نقاشی طرح بادبادک

سنگ طرح خرس

سنگ نقاشی طرح خرس

سنگ طرح قلب و گل

سنگ نقاشی طرح قلب و گل

سنگ

سنگ نقاشی طرح فنجان و قلب

سنگ نقاشی

سنگ نقاشی سنگ طلایی (سنگ ماه مرداد)

سنگ نقاشی

سنگ نقاشی طرح گل سنگ

سنگ نقاشی

سنگ نقاشی طرح گل بنفش

سنگ نقاشی

سنگ نقاشی طرح قلب

سنگ نقاشی

سنگ نقاشی طرح قلب و گل 2

سنگ نقاشی

سنگ نقاشی طرح ماهی و توپ

سنگ نقاشی

سنگ نقاشی طرح کودک

سنگ نقاشی

سنگ نقاشی طرح شب و ماه ماشین

سنگ نقاشی

سنگ نقاشی طرح گل و خرس

سنگ نقاشی

سنگ نقاشی طرح قلب سنگی