لیست محصولات


فروشگاه سبد مهربانی بچه های آسمان

مجموعه نقاشی خط قرآنی

عواید حاصل صرف معلولین بی سرپرست تحت پوشش موسسه خیریه بچه های آسمان می باشد

مجموعه سنگ نقاشی

عواید حاصل صرف معلولین بی سرپرست تحت پوشش موسسه خیریه بچه های آسمان می باشد

مجموعه تابلو نقاشی

عواید حاصل صرف معلولین بی سرپرست تحت پوشش موسسه خیریه بچه های آسمان می باشد

مجموعه تابلوهای معرق

عواید حاصل صرف معلولین بی سرپرست تحت پوشش موسسه خیریه بچه های آسمان می باشد

سوالات متداول نیکوکاران

صرف توانبخشی و نگهداری از معلولین بی سرپرست، بله اگر از آسایشگاه های این موسسه دیدن بفرمایید و خدمات دهی به این عزیزان را از نزدیک ببینید خوشحال می شویم و این امر به طور واضح برای شما آشکار خواهد شد.