مقررات

ضمن قدردانی از همراهیِ هموطنان نیکوکار در حمایت از کودکان معلول بی سرپرست، مؤسسه خیریه بچه های آسمان معروض می دارد:

این مؤسسه براساس اهداف اساسنامه و مانند تمامی سازمان‌های مردم‌نهاد دیگر، مؤسسه‌ای غیر دولتی، غیر سیاسی و متعهد به رعایت اصول اخلاقی، پاسخگویی دقیق به نیکوکاران و تابع قوانین مدون و جاری کشور می‌باشد. لذا تمامی اقدامات جهت جلب مشارکت‌های مردمی و کسب عواید حاصل با رعایت کامل مقررات داخلی موسسه و در چارچوب اساسنامه داخلی این مؤسسه بر اساس سرفصل‌های تأیید شده توسط مراجع ذیصلاح صورت خواهد گرفت.

تمامی اقدامات خیرخواهانه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی صرفاً در چارچوب روش ها واهداف موسسه امکان پذیر می باشد و هرگونه فعالیت شخصی تبلیغاتی به نفع بچه های آسمان خارج از این چارچوب و بدون اخذ مجوز مکتوب لازم از مراجع ذیصلاح کشور غیرقانونی و مورد پذیرش بچه های آسمان نخواهد بود.

هرگونه استفاده از نام و لوگو و لینک موسسه درفضاهای تبلیغاتی تحت عنوان حمایت از بچه های آسمان بدون کسب موافقت کتبی موسسه غیرقانونی بوده و خارج از چارچوب قوانین کشور و اساسنامه داخلی این موسسه می باشد.

تأکید می‌گردد درصورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق، موسسه بچه های آسمان برخلاف میل باطنی خود ناچار به انجام اقدامات قانونی خواهد بود.