منابع انسانی

این واحد زیر نظر مدیر عامل اداره میشود و وظیفه ی ارائه خدمات اداری و پرسنلی به کارمندان و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی و نیز بسترسازی و اجرای امور رفاهیات را بر عهده دارد واحد منابع انسانی در زمینه فرآیند جذب ، مصاحبه و استخدام مناسب ترین نیروی ممکن برای هریک از جایگاه های سازمانی بر اساس ضوابط و معیارهای موسسه، نظارت و برگزاری دوره ی آموزشی مورد نیاز شغل مورد نظر فعالیت دارد.

همچنین این واحد مسئول ثبت و صدور مکاتبات موسسه می باشد و تمامی اسناد و مدارک در این بخش بایگانی می شود.