سوالات متداول نیکوکاران

  • کمک به موسسه بچه های آسمان
  • معرفی موسسه خیریه به دیگران
  • گسترش فرهنگ نیکوکاری و نوع دوستی
  • جلوگیری از اسراف
  • حفظ محیط زیست
  • عرض تبریک و شاد باش
  • عرض تسلیت و خیرات جهت شادی روح متوفی