استخدام


سامانه یکپارچه مدیریت موسسه خیریه بچه های آسمان

با تکمیل و بارگزاری اطلاعات زیر میتوانید در مجموعه خیریه معلولین بی سرپرست بچه های آسمان استخدام شوید
حداکثر فایل بارگزاری: 12 MB