هیئت مدیره و مدیرعامل

هیئت مدیره، نماینده قانونی موسسه بوده و به عنوان اصلی ترین رکن اداره کننده موسسه ایفای نقش می کند. ایشان وظایفی از قبیل: حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حساب های موسسه و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی هیئت امنا در راستای اجرای اهداف موسسه، اتخاذ تصمیمات و تصویب آنها در جهت حفظ منابع، بررسی عملکرد مدیرعامل و همچنین انجام تشریفات قانونی و تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی را بر عهده دارد. هیئت مدیره می تواند از بین خود و یا خارج از اعضای هیئت مدیره یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیرعامل موسسه انتخاب نموده و اختیارات او را تعیین نماید. مدیر عامل موسسه به عنوان عالی رتبه ترین مسئول اجرایی، عهده دارمدیریت تام موسسه در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض می گردد، نماینده موسسه محسوب شود و از طرف موسسه حق امضا دارد. ایشان انتظام امور موسسه ، بخش ها ، كارمندان و نظارت بر تمام برنامه هاي اجرائي در ارتباط با ساير سازمانهاي ذيربط و حضور در مجالس و سمينارها و تشكل هاي امور خيريه را نیزبر عهده دارد.

آقای داریوش شکیبی
آقای داریوش شکیبی

مدیر عامل

آقای حسن نقابی
آقای حسن نقابی

رئیس هیئت مدیره

آقای احمدرضا نقابی
آقای احمدرضا نقابی

نائب رئیس و عضو هیئت مدیره

آقای محمود نقابی
آقای محمود نقابی

خزانه دار- عضو هیئت مدیره