روز مادر مبارک

شما را نمی دانم ولی ما مادر نداریم
یعنی نه اینکه نداشته باشیم، داریم، فقط کمی فرق می کند. همه ی خواهر و برادرهای من ممکن است چند مادر داشته باشند
اینجا در آسایشگاه بچه های آسمان، به این فرشته ها می گویند مادریار
مادریار عزیز، بهتر از جان، روزت مبارک
شما هم اگر دوست دارید به مادریار ما تبریک بگویید زیر همین پست برایمان قلب بگذارید❤

پیام بگذارید