عشق مادری

عشق مادری
اینجا غروب که می شود کودکی در دلتنگی شب به یاد عشق مادری گریه می کند. اشک هایش مرواریدی روشن، در شب تاریک می درخشد، اگر او نبود!!
قصه از آنجا ست که مادرانی، مادری می کنند برای کودکان بی مادر.
اسمشان مادریار ولی خود مادرند. عشق را به مثابه محبت مادرانه به کودکان بی سرپرست تقدیم می کنند.
دست های کوچکشان را در دستان خدا می نهند تا اشک هایشان را با لبخندی به مهر پاک کنند.
و اینک صدای خنده کودکان است که همراه با بازی فضای آسایشگاه را پر خواهد کرد اگر تو نبودی!!

آسایشگاه کودکان زیر چهارده سال بچه های آسمان هم اکنون عهده دار 100 فرشته کوچک است. در کنار مادرانی فداکار و مهربان نشانی ما آنسوی دیوار بچه های آسمانی
تقدیم به مادریاران فداکار و مهربان موسسه خیریه بچه های آسمان

صفحه اینستاگرام بچه های آسمان را دنبال کنید.

 

برچسب ها:

پیام بگذارید