اردوی تفریح درمانی

اردوی تفریح درمانی موسسه خیریه معلولین بچه های آسمان (آسایشگاه بزرگسالان)
همه چیز بستگی دارد به حال و هوای دلت. خنده ها، حرف ها و درد دل ها، همه و همه بستگی دارد به یک روز زیبا کنار کسانی که دوست شان داری و دلت در کنارشان آرام می گیرد.
به گزارش روابط عمومی موسسه اردوی تفریح درمانی توانخواهان بچه های آسمان در مورخ 22 مهرماه در مرکز ایثار کوهسار برگزار شد. این برنامه با هدف ارتقاء روحیه و افزایش نشاط جمعی توانخواهان مرکز، توسط گروه درمان و توانبخشی مرکز برنامه ریزی و برگزار گردید.

 

اردوی تفریح درمانی موسسه خیریه معلولین بچه های آسمان (نوین)

اردوی تفریح درمانی موسسه خیریه معلولین بچه های آسمان (نوین)

اردوی تفریح درمانی موسسه خیریه معلولین بچه های آسمان (نوین)

اردوی تفریح درمانی موسسه خیریه معلولین بچه های آسمان (نوین)

پیام بگذارید