چشم انداز

خیریه توانبخشی بچه های آسمان ، موسسه ای است که ازنیت والا انسان دوستانه خدمت به همنوع سرچشمه گرفته و توجه خود را معطوف به معلولین بی سرپرست ، زنان سرپرست خانوار ، کودکان کار، سالمند و بیماران اعصاب و روان درسطح ملی و بین المللی درحوزه های امور حمایتِ مادی و معنوی و آموزشی نموده است . موسسه براساس استانداردهای ملی و بین المللی به ارائه جدیدترین و بروزترین خدمات آموزشی ، حمایتی و پزشکی می پردازد و بر بهبود مستمر کارایی و اثربخشی جهت پایداری در ارائه این خدمات به مددجویان خود تاکید میکند.

"چشم انداز و ارزش های سازمانی موسسه خیریه توانبخشی بچه های آسمان ازسال 1399-1405"

1- انجام برنامه های توانمند سازی جهت بهینه سازی کیفیت زندگیِ مددجویان تحت پوشش حمایت و ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار

2-ترویج مسئولیت اجتماعی

3-ایجاد ارتباط موثر با سازمانها، موسسات، نهاد های دولتی وخصوصی

4-تحقیقات و توانمند سازی کلیه نیازمندان و آسیب دیدگان اجتماعی

5-انجام امور خیریه در زمینه حمایتی، آموزشی،پزشکی،پژوهشی و پیشگیری درمانی

6-جذب و همیاری کمک های دولت ، مردم و نیروهای تخصصی داخلی وخارجی

7-حرفه آموزی به کودکان کار و زنان سرپرست خانوار

8-اعتماد سازی به منظور ایجاد حفظ و افزایش انگیزه های نیکوکاری

9-انجام امور خدماتی ، بهداشتی ، بیمارستانی و رفاهی در جهت حمایت از معلولین بی سرپرست

10-توسعه سازمانی و رشد منابع جهت پایداری در حمایت ها و ارائه خدمات به مددجویان خود