بیانیه ماموریت

موسسه خیریه توانبخشی بچه های آسمان درقالب یک سازمان غیردولتی- غیرانتفاعی و مردم نهاد است که براساس آموزه های اخلاقی و با نگاهی بشردوستانه ، ازانگیزه والای خدمت به همنوع سرچشمه گرفته است.

این موسسه با اتکا به حمایت های مالی و معنوی بانیان خیرخواه و یاری های داوطلبانه مردمی، ازسال ۱۳۷۸ به صورت شبانه روزی درسه آسایشگاه اختصاصی از افراد معلول جسمی و ذهنی بی سرپرست و بیماران اعصاب و روان تحت پوشش خود نگهداری میکند.

بچه های آسمان ، حمایت و نگهداری ازاین عزیزان را ازطریق ارائه مناسب ترین و کارآمدترین خدمات جامع کیفی درچارچوب استانداردهای ملی وبین المللی ومنشورحقوق معلول در زمینه های امور معیشتی،نگهداری،درمان درکنار حفظ صیانت از کرامت انسانیِ مددجویان را در وجهه همت و ماموریت خود قرارداده است.

اعتماد مردم به موسسه ، بزرگترین سرمایه ی این موسسه می باشد و همواره درمسیر دست یابی به اهداف آرمانی خود و ترویج اندیشه والای کمک به همنوع بی وقفه تلاش میکند.

بچه های آسمان ، موسسه ای مستقل است که صداقت ، امانتداری ، مسئولیت پذیری ، پاسخگویی دقیق به نیکوکاران ، اخلاق نیک ، قدرشناسی و تعهد ازجمله اصول رفتاری آن می باشد.