مبلغ فطریه و کفاره سال 1401

مبلغ فطریه

بر مبنای قوت غالب گندم 40.000 تومان

بر مبنای قوت برنج خارجی 60.000 تومان

بر مبنای قوت برنج ایرانی 150.000 تومان

مبلغ کفاره

مبنای محاسبه کفاره روزانه است

کفاره عمد 480.000 تومان

کفاره غیر عمد 8.000 تومان

پرداخت آنلاین فطریه و کفاره