مبلغ فطریه و کفاره سال 1400

مبلغ فطریه

بر مبنای قوت غالب گندم 20.000 تومان

بر مبنای قوت برنج خارجی 75.000 تومان

بر مبنای قوت برنج ایرانی 100.000 تومان

مبلغ کفاره

مبنای محاسبه کفاره روزانه است

کفاره عمد 300.000 تومان

کفاره غیر عمد 5.000 تومان

پرداخت آنلاین فطریه و کفاره