پرداخت آنلاین موسسه بچه های آسمان

میزان کمک نقدی

شما با حداقل 1000 تومان میتوانید به معلولین بچه های آسمان کمک کنید

گزارش شفاف عملکرد

گزارش مبالغ پرداخت شده شما در پروفایل کاربری شما ثبت خواهد شد .

اطلاع رسانی شفاف

شما میتوانید متوجه شوید مبلغی که پرداخت کردید در کدام بخش مصرف شده است .

پرداخت آنلاين