مبلغ فطریه سال 1398

بر مبنای قوت غالب گندم

9000 تومان

بر مبنای قوت برنج خارجی

24000 تومان

بر مبنای قوت غالب برنج ایرانی

60000 تومان

پرداخت فطریه آنلاين